Банковская система и кредит. Ценные бумаги

Банк

Банк

Автор. Учитель высшей категории Cтасюк И.Ф.

ГУО “Средняя школа №26 г.Бреста”

Цели и задачи.
Рассмотреть историю возникновения банков, их функции. Отметить главные направления, формы и функции кредита и кредитной системы, виды кредитных учреждений. Выделить основные направления использования ЦБ. Раскрыть сущность функционирования и использования ценных бумаг.
Развивать умение работы с терминологией и различными формами информации; самостоятельно анализировать информацию, выделять главное и делать выводы; применять полученные знания на практике. Владеть способами реализации и защиты своих экономических возможностей.
Воспитывать культуру экономического мышления; умение грамотно осуществлять выбор жизненной перспективы и применять полученные знания на практике.
На доске. Прочитать остальную часть записи »

Паўсядзённае жыццё чалавека Позняга сярэднявечча

Аўтар. Стасюк І.Ф. Настаўніца ДУА “Сярэдняя школа №26 г.Брэста”

Мэты і задачы.
Пазнаёміць вучняў з асаблівасцямі жыцця сярэдневяковага чалавека, умовамі жыцця. Разгледзець становішча гараджан і іх правы. Паказаць становішча жанчыны ў грамадстве і параўнаць з сучаснасцю.
Расказаць аб наступствах эпідэміі чумы ў Еўропе і метадах барацьбы з ёй.
Развіваць уменні характарызаваць, аналізаваць і ацэньваць каштоўнасці сярэдневяковага і сучаснага чалавека. Садзейнічаць развіццю ўвагі, гістарычнага мыслення. Вызначаць прычынна-выніковыя сувязі ў гістарычных падзеях. Працаваць з гістарычнымі крыніцамі.
Выхоўваць інтарэс да гістарычнага мінулага. Прочитать остальную часть записи »

Индия (19-нач. 20 вв.)

Автор. Ковганко А. М. ГУО “Средняя школа №26 г.Бреста”
Цель: ознакомится с основными приметами развития Индии как английской колонии в 19-нач. 20 вв.

Задачи: 1. кратко осветить основные особенности экономического развития и национально-освободительной борьбы в Индии;
2. развивать навыки самостоятельной работы уч-ся;
3. создать условия для поддержания познавательного интереса уч-ся; Прочитать остальную часть записи »

Северное Возрождение

Вавилонская башня

Вавилонская башня

Автор. Капуза Н.В. Учитель ГУО “Средняя школа №7 г.Бреста”

Интегрированный урок по всемирной истории и музыке в 7 классе.

Цели урока: Формирование социокультурной компетенции учащихся через интеграцию истории и музыки, участие школьников в диалоге культур.
Развитие интеллектуальных умений учащихся к познавательно-поисковому творчеству и дальнейшему саморазвитию мотивационной сферы.
Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям.
Задачи урока: Прочитать остальную часть записи »

Классный час. Лицом к здоровью

Автор. Гордейчук И.П. ГУО “Средняя школа №6 г.Бреста”

Форма: диалог мнений.

Цели: раскрыть понятие здорового образа жизни. Показать морально-нравственные аспекты здорового образа жизни, значение разумного подхода к стрессовым ситуациям, информировать ребят о ложном действии «удовольствия», получаемого от применения наркотиков, табака, алкоголя и непоправимых последствиях их использования.
Предварительная подготовка:
• Подготовка стенда «Стена доверия» (рисунки учащихся на тему «Здоровый образ жизни») Прочитать остальную часть записи »

Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Фашысцкі акупацыйны рэжым.

Акупацыйны рэжым

Акупацыйны рэжым

Аўтар. Філосаф З.І. Настаўніца ДУА “Сярэдняя школа №35 г.Брэста”

Мэты і задачы.
1. Расказаць аб пачатку Вялікай Айчыннай вайны, мэтах гітлераўцаў і разгледзець значэнне абарончых баёў летам 1941г. на Беларусі;
2. Вызначыць прычыны адступлення Чырвонай Арміі ў пачатку вайны;
3. Расказаць пра акупацыйны фашысцкі рэжым і растлумачыць, хто такія калабарацыяністы;
4. Развіваць уменні вучняў працаваць калектыўна, лагічна адказваць на пытані;
5. Развіваць мысліцельныя здольнасці і выконваць рознаўзроўневыя заданні.
6. Выхоўваць пачуццё павагі да людзей, якія мужна змагаліся за Радзіму ў часы Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў. Прочитать остальную часть записи »

Урок – канферэнцыя “Беларусь з 1917 – 1939 гг.”

Штурм Зимнего

Штурм Зимнего

 Аўтар. Філосаф З.І.

Настаўнік ДУА “Сярэдняя школа №35 г.Брэста”

Мэты і задачы:
Навучальная: сістэматызаваць, абагульняць і замацоўваць веды па курсу гісторыі Беларусі за 9 клас з 1917 па 1939 гады;
Развіваючая: прадоўжыць фарміраванне ўменняў інавыкаў работы вучняў з гістарычнымі датамі, паняццямі, уменне даваць характарыстыку падзеям, гістарычным асобам,выяўляць прычыны падзей; фарміраваць уменні самастойнай працы вучняў пры падрыхтоўцы да экзаменаў;
Выхаваўчая: садзейнічаць патрыятычнаму, ідэалагічнаму і эстэтычнаму выхаванню вучняў, ствараць умовы да творчай працы. Прочитать остальную часть записи »

Эканамічнае становішча рэспублікі ў другой палове 1960х-першай палове 1980х гадоў.

Машеров П. М.

Машеров П.М.

Аўтар. Стасюк І.Ф.

ГУА “Сярэдняя школа №26 г.Брэста”

Мэты і задачы ўрока.
Навучальная. Пазнаёміць вучняў з асноўнымі прынцыпамі эканамічнай рэформы 1965 года. Разгледзець ўмовы і вынікі развіцця прамысловасці і сельскай гаспадаркі ў 70я-1й паловы 80х гадоў. Вызначыць прычыны замаруджвання тэмпаў росту нацыянальнага даходу БССР.

Развіваючая. Прывіваць вучням уменні да вырашэння вучэбных задач; праводзіць пралель з сучаснасцю; заахвочваць выказваць свой пунк гледжання на гістарычныя падзеі і факты; фарміраваць культуру мовы.

Выхаваўчая. Выхоўваць у вучняў павагу да гістарычнага мінулага, інтарэс да нацыянальнай гісторыі, пачуццё адказнасці чалавека за праводзімыя эксперыменты з прыродай.
Тып урока – вывучэнне новага матэрыялу. Прочитать остальную часть записи »

Сцэнарый вечарыны: “А ў нас сёння Каляда…”

Каляда

Каляда

Автор. Гордейчук И.П.
ГУО “Средняя школа

Мэта: Паглыбіць і канкрэтызаваць веды вучняў пра вусную народную творчасць – каляндарную і сямейна-абрадавую паэзію – і яе адметнасць як адну з важнейшых прыкмет этнасу.

Задачы:
1. Даць паняцце пра вусную народную творчасць – каляндарную і сямейна-абрадавую паэзію – і разглядзець адзін з прыкладаў традыцыйных святкаванняў нашымі продкамі.
2. Паглыбіць і стымуляваць цікавасць вучняў да культуры і гісторыі свайго народу. Развіваць тврчыя здольнасці і навыкі маналагічнага маўлення.
3. Фарміраваць гонар за сваю духоўную спадчыну, захапленне ёю, фарміраваць павагу да свайго мінулага. Прочитать остальную часть записи »

СКАЗКА ПРО ЦАРЯ, ИВАНА, НАРОД ДА КУПАВУ

Написала: учитель
СШ № 35
Петровская Юлия Васильевна

Действие I

Звучит песня “на чужой на стороне, на другой планете…”
Открываются гардины. На сцене: автор ,царь, царевна, шут.

Автор:
Хочешь верь, а хошь не верь,
Но за тридевядь земель
Жила странная семья – царь, царевна, народ, да я.
Царь с утра хлебает щи, царевна прибирается,
На бал все собираются. Прочитать остальную часть записи »